FORMER AV PSYKOTERAPI

Det finns en mångfald olika former av psykoterapi och psykologisk behandling liksom många indelningssätt. Ett sätt är att indela de olika formerna av psykoterapi och psykologisk behandling kan utgå från psykoterapeutiska ¨skolbildningar¨ som t ex psykodynamisk psykoterapipsykoanalys,  integrativ  psykoterapi,  humanistisk psykoterapiformer,  interpersonell psykoterapiexistentiell psykoterapirelationell psykoterapi, eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Andra sätt att dela in psykologisk behandling och psykoterapi kan utgå från den ¨enhet¨ som ska genomgå en psykologisk behandling eller psykoterapi; exempelvis individuell psykoterapi, parpsykoterapi,  familjeterapi eller gruppsykoterapi, barn- och ungdomspsykoterapi, unga vuxna osv.


SAMTALSTERAPI SOM PSYKOLOGISK BEHANDLING OCH PSYKOTERAPI

Grundläggande metod och utgångspunkt för all psykologisk behandling och psykoterapi är samtalet, samtalsterapin. Samtal  är en del av varje psykologisk behandling, men det varierar hur centralt själva samtalet är. Hur samtalandet sker varierar mellan olika psykoterapitraditioner. I vissa psykoterapeutiska traditioner sker samtalet på mycket annorlunda sätt jämfört med vanliga sociala samtal medan andra psykoterapiformer kan, åtminstone ytligt sett, förefalla mer vardagsnära. Många psykoterapformer bygger helt på samtalandet, men samtalsterapin kan också kombineras med s k icke-verbala terapiformer som t ex hypnoskroppspsykoterapiEMDR, visualisering, imaginationer och/eller mindfulness om det bedöms vara av värde för klienten. Många KBT-behandlingar har ett starkt fokus på beteende och på att bete sig annorlunda i konkreta problemsituationer, på att utsätta sig för och öva i konkreta vardagssituationer - så som att på ett kontrollerat och systematiskt sätt utsätta sig (exponeras) för något man är rädd för (fobier) som t ex trånga utrymmen, tandläkare, höjder eller sociala situationer.

ALTERNATIV TILL SAMTALSTERAPI: ICKE-VERBALA TERAPIFORMER

Gemensamt för i principt alla former av psykoterapi och psykologisk behandling är att de utgår från samtal. Samtalet är grundläggande för all former av psykoterapi och psykologisk behandling. Om samtalsterapi kombineras med t ex kroppsövningar, stresspositioner och grounding, andningsövningar  och inre bilder (imaginationer) kan psykoterapin mer betraktas som en form av kroppspsykoterapi, kroppsinriktad eller kroppsorienterad. Om samtalsterapin kombineras med t ex imaginationer, symboldrama, metafor, s k story-telling och  hypnos kanske terapin kan betraktas som en form av hypnoterapi. Även i dessa s k icke-verbala psykoterapiformer kan tiden för samtalande vara omfattande. 

Många av ovanstående psykoterapiformen kan också ses som integrativa psykoterapier. De kombinerar olika psykoterapitekniker och teoretiska perspektiv. Även vid psykologisk behandling och psykoterapi som helt består i samtalande finns en viss integration av olika teoretiska och psykoterapitekniska perspektiv. Även om olika psykoterapeutiska ¨skolbildningar¨ ofta profilerar sig som olikartade så finns ofta stora överlappande områden i teori såväl som praktiskt psykoterapeutiskt arbete. Samstämmiga tankegångar formuleras många gånger på motstridiga sätt som kan dölja förvånande stora likheter i såväl praktik som teori.


© IfKP     INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI      RÖRSTRANDSGATAN 50      113 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019