Alternativ till samtal: icke-verbala former av psykoterapi

Det finns vissa alternativ till samtal - de s k icke-verbala formerna av psykoterapi. Samtalet är grund för alla varianter av psykologisk behandling och psykoterapi; Samtalandet är en basal del av varje psykologisk behandling och psykoterapi. Hur framträdande samtalet är varierar dock inom ramen för olika psykologiska behandlingar. Samtalandet kan kompletteras med s k icke-verbala metoder och tekniker - t ex hypnoskroppspsykoterapiEMDR, inre bilder, visualisering (imaginationer) och/eller mindfulness. Dessa metoder och tekniker kan tas in i den psykologiska behandlingen om det verkar vara av värde för klienten - och om klienten själv är intresserad av att så sker. Begreppet icke-verbal kan syfta dels på metoden (exemeplvis föreställningsövningar eller kroppsinriktade övningar som t ex grounding)och dels på psykoterapeutens större intresse för klientens upplevelse bortom orden liksom för klientens icke-verbala framträdande jämfört med de flesta formerna av rent verbal psykoterapi och psykologisk behandling.

Gemensamt för all psykologisk behandling och psykoterapi är att deras bas i samtalsterapi. Samtal är grunden för all psykologisk behandling och psykoterapi. När samtalet kombineras med exempelvis inre bilder, imaginationer, symboldrama och/eller story-telling och metafor, självhypnotiska metoder och hypnos kan den psykologiska behandlingen mer beskrivas som hypnoterapi. Om samtalet kompletteras med exempelvis andningsövningar, kroppsinriktade övningar som grounding och stresspositioner, föreställningsövningar och inre bilder, kanske psykoterapin övergår mot någon form av kroppspsykoterapi. Även i dessa former av psykoterapi ägnas mycket tid till samtalande. Hur centralt samtalande respektive olika icke-verbala metoder och tekniker är i psykoterapin kan variera starkt mellan olika enskilda psykoterapisessioner och över tid - liksom med olika klienter.

Klienter med svårigheter att använda ren samtalsterapi

Det finns en hel del människor som har svårt att tillgodogöra sig samtalsterapi på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Själva samtalet kan för en del personer bli ett hinder för bearbetning av personens problematik och snarast bidra till att göra den terapeutiska upplevelsen mer ytlig. I många fall har dessa klienter själva en upplevelse av att inte komma tillräckligt ¨djupt¨ och ¨komma åt kärnan¨ i deras upplevda problematik genom att enbart arbeta med samtal. För en del klienter kan svårigheten bestå i att samtalsterapi inte leder till kontakt med känslomässig upplevelse eller att känslan av kroppsupplevelse ock kroppsliga förnimmelser blir för svag eller bara tillfällig. Vissa klienter kan också ha svårt att uppmärksamma, identifiera och/eller uttrycka sin känsloupplevelse och kroppsupplevelse i ord. 

För andra klienter kan en stark förmåga till visualisering och att till att skapa inre bilder ge fördelar; Att använda visualisering och s k imaginationer om klienten redan har en stark sådan förmåga underlätta och leda till en mer effektiv psykoterapeutisk process. Eller så kanske en klient har god förmåga att utveckla ett hypnotiskt tillstånd och har lätt att  bearbeta sina besvär genom någon form av suggessionshypnos eller självhypnos. Under sådana omständigheter kan det vara fördelaktigt att använda någon variant av icke-verbala psykoterapeutisk metod och teknik - i de fall klienten är intresserad av en sådan form av psykoterapeutisk behandling.


HYPNOS - HYPNOSTERAPI - HYPNOTERAPI

Hypnos som ämnesområde område täcker en stor vidd av skiftande teori, teknik och metod. Hypnos som begrepp är inte väl definierat; Det är mycket varierande vad olika lekmän, psykologer, psykoterapeuter och författare menar med begreppet. Någon av all de olika formerna av hypnoterapi kan troligen användas utifrån alla psykoterapeutiska traditioner och metoder så som t ex psykodynamisk och psykoanalytisk psykoterapi (hypnoanalys), KBT, humanistiska psykoterapiformer, EMDR, symboldrama, psykosyntes, parterapi och familjeterapier. 

Många varianter av hypnos benämns med andra begrepp inom andra psykoterapeutiska ¨skolbildningar¨. Hela hypnosmetoder som t ex systematisk desensibilisering i fantasin, exponering i fantasin, symboldrama, Neuro-Linguistic-Programming och mental träning - eller delar av metoder (exempelvis inom schematerapi, Compassion-Focuserad-terapi, dialektisk beteendeterapi och mindfulness inom KBT, EMDR, fokusering, visualisering) har sitt ursprung i diverse olika hypnoterapeutiska tekniker. Samma sak gäller ¨New Age¨ och s k alternativa terapiformer som ofta består av hela hypnosmetoder (t ex ¨Resan¨), hypnostekniker kombinerade med andra psykoterapitekniker eller nyandliga inslag, liksom varianter där en enda enskild teknik med bakgrund i hypnos utgör hela behandlingen (t ex STAR, rebirthing)

Hypnoterapi kan utföras genom t ex visualisering (eller s k föreställningsövningar, imaginationer, inre bilder), ego-state-terapi, suggession, hypnotisk metafor och berättelse (story-telling), andningsteknik och/eller rörelseteknik, såväl som med hjälp av någon variant av självhypnos (exempelvis genom någon form av meditativ självhypnos). Upplevelser i hypnostillstånd, s k trance, i Förändrade MedvetandeTillstånd eller FMT, är mestadels inte unika - likartade upplevelser kan uppträda i en rad andra sinnestillstånd och under andra omständigheter.

Någon form av hypnoterapi kan användas vid de flesta slag av psykologiska, känslomässiga, existentiella och kroppsliga besvär. Vid ovanor som rökning, snusning, nagelbitning m m kan ibland hypnoterapi vara ett verksamt alternativ. Hypnos kan även vara ett hjälpmedel vid utveckling av personliga styrkor (metal träning) och vissa sådana tekniker tycks användas såväl inom elitidrott och körsång som vid diverse meditationskurser och kurser i personlig utveckling . Hypnoterapi kan även vara ett värdefullt inslag vid de flesta former av depressiva tillstånd, ångest och fobi, liksom vid post-traumatisk stress syndrom/PTSD, bristande självkänsla, självförtroendeproblem, liksom vid upplevelsen av dålig känsla av kontakt med kropp och/eller känsloupplevelse. Psykosomatiska besvär, besvär där det finns kroppsliga obehag utan känd kroppslig orsak, kan också svara bra på någon form av hypnoterapi. Exempel på detta är vissa former av smärta och värk, spänningshuvudvärk och störande muskelspändhet, utmattningsdepression eller utbrändhet, liksom olika fomer av s k somatisering. Särskilt mag-tarmbesvär som colon irritabilé eller IBS, kan svara väl på hypnosbehandling.


KROPPSPSYKOTERAPI

Kroppspsykoterapi kan bedrivas utifrån såväl psykodynamiska som humanistiska psykoterapeutiska utgångspunkter och har många olika former. Kroppsinriktad psykoterapi, kroppsorienterad psykoterapi, analytisk kroppspsykoterapi och är bara några några av dess alla former. Inom KBT återfinns liknande kroppsligt inriktade övningar inom främst mindfulness och dialektisk beteendeterapi. De övningar som används vid mindfulness utgör endast en liten del av alla de kroppsövningar och tekniker som kan tillämpas vid kroppspsykoterapi. 

Kroppspsykoterapi omfattar mestadels ett direkt arbete med kroppen och har ett fokus på kroppslig och känslomässig upplevelse. Kroppspsykoterapi kan bedrivas med kroppskontakt mellan klient och psykoterapeut, men kan också ske helt utan kroppskontakt mellan klient och terapeut. Arbete med andning och visualisering är andra vanliga inslag vid kroppspsykoterapi.

Kroppspsykoterapi kan användas vid de flesta slags psykologiska och känslomässiga problem och svårigheter, men de kroppspsykoterapeutiska psykoterapierna anses speciellt användbara i samband med s k psykosomatiska eller somatoforma besvär, vid somatisering, smärta, värk och svåra muskelspänningar. Vissa klienter kan ha svårigheter att sätta ord på sina känslor (s k alexitymi) och/eller svårigheter att känna sig närvarande i sin kropp; Även i dessa fall kan kroppspsykoterapi vara ett värdefullt alternativ.


EMDR

EMDR, eller Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, anses av många psykoterapeuter vara egen form av psykoterapi, men den större delen av de psykoterapeuter som arbetar med hypnoterapi uppfattar EMDR som en särskild form av hypnoterapi.

EMDR-behandling sker genom att terapeuten gör en handrörelse som klienten följer med ögonen. Detta är det vanligaste utförandet, men proceduren kan utföras på andra sätt. Vissa former av hypnosterapi, bl a ego-state-therapy, är en integrerad del av EMDR-behandling vid komplex PTSD-problematik.

EMDR används främst vid PTSD, post-traumatiskt stress syndrom, men kan även komma till användning vid andra besvär som t ex fördröjd sorg. PTSD innebär en symptombild som kan utvecklas efter händelser som t ex rån, misshandel, våldtäkt, olika former av olyckor, katastrofer och andra händelser av överväldigande karaktär. Liknande ¨enklare¨ problematik kan utvecklas även vid mindre dramatiska händelser, men som ändå av olika skäl kan upplevas som personligt överväldigande.


PSYKOTERAPI MED HJÄLP AV MUSIK

Det finns flera olika psykoterapiformer som använder musik som en del av psykoterapin. De kan använda musiklyssning och/eller eget musicerande - i vissa fall i kombination med inre bilder; ibland i kombination med andningsövningar och/eller kroppsrörelse, ibland i kombination med mindfulness o d. 

Ett exempel på en sådan form av psykoterapi är musikterapi är GIM-metoden som innehåller musiklyssnande och arbete med inre bilder.


PARPSYKOTERAPI & FAMILJETERAPI

Parpsykopterapi sker för det mesta genom samtalande, men det förekommer också att hypnos och arbete med inre bilder används. Parpsykoterapi och familjeterapi kan ha sin bakgrund i ett flertal olika teoretiska perspektiv.

Parpsykoterapi fokuserar mestadels på samspelet inom paret, på deras sätt att lösa inbördes olikheter och konflikter. Familjeterapi utförs på motsvarande sätt, men med ett fokus på familjens samspel.


EXTREM TANDVÅRDSFOBI

 Extrem tandvårdsfobi, tandläkarskräck, är en mycket vanligt förekommande rädsla eller fobi. Tandläkarskräck är den kanske mest utbredda rädslan i befolkningen. För en del människor blir denna rädsla eller skräck så stark att den leder till allvarligt undvikande - och därmed blir ett hinder för att utföra nödvändig tandvård. 

Från 1999 kan patienter under vissa förutsättningar få psykologisk behandling för sin extrema tandvårdsfobi under högkostnadsskydd.

© IfKP     INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI      RÖRSTRANDSGATAN 50      113 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019