Psykologisk behandling genom samtalsterapi

Psykoterapi genom samtalsterapi

Samtalsterapi kan bedrivas utifrån en mångfald olika teoretiska perspekti. Inom den psykodynamiska och psykoanalytiska psykoterapitraditionen finns en lång rad olika teorier med tillhörande olikheter i praktiskt utövande. På samma sätt finns olika teorier och ansatser som utgår från kognitiva, humanistiska eller interpersonella metoder. Den psykodynamiska och psykoanalytiska psykoterapitraditionen av samtalsbaserad psykoterapi och psykologisk behandling kan utgå från t ex objektrelationsteori, självpsykologi, kleiniansk och post-kleiniansk teori, ego-psykologi, affektteori, mentalisering, anknytningsteori. I psykodynamiskt och psykoanalytiskt inriktade psykoterapien antar man att tidigare livserfarenheter, särskilt barndomsupplevelser, har en stor betydelse för klientens aktuella symtom,  problematik och svårigheter. Symtomen antas utvecklats ur aktuella livshändelser som tagit tag i, ¨triggat¨, någon tidigare problematik som grundlagts tidigare i livet. Aktuella livshändelser som alltså ¨tagit tag¨ i känslomässiga svårigheter som grundlagts tidigare i livet; t ex teman runt förlust och död, känsloupplevelse och känslohantering, självkänsla och självförtroende, skeenden i parrelationer och i familj. Av dessa skäl intresserar sig den psykodynamiske eller psykoanalytiske psykoterapeuten för tidigare livserfarenhet som kan ha lagt grunden till olika former av känslomässiga besvär och psykisk ohälsa. Symtom som depression och ångest kan därför aktiveras av olika skäl hos olika klienter. Symtom och känslomässiga svårigheter kan alltså utvecklas såväl utifrån klientens relationer med andra människor som utifrån olika inre upplevelser.

Samtalande i vissa former av psykodynamisk psykoterapi kan ha stora likheter med samtalande i t ex systemisk terapi, interpersonell psykoterapi eller med den kognitiva psykoterapinsterapins sokratiska frågande. Interpersonell psykoterapi anses ha en hel del överlapp med psykodynamisk psykoterapi men framför allt med kognitiv beteendeterapi. Trots att  den psykodynamiska psykoterapin och t ex den kognitiva terapin (KT) och kognitiva beteendeterapin (KBT) på många sätt skiljer sej åt finns också former med en del likheter såväl i metod så som vad gäller teori - och samma förhållande gäller mellan många andra psykoterapeutiska riktningar. 

((((Gemensamt för alla varianter av samtalsterapi är att de har sin grund i samtalet. Samtalet är utgångspunkt för alla slag av psykoterapi och psykologisk behandling och om samtalsterapi kompletteras med t ex andningsövningar, kroppsövningar och/eller visualisering och imaginationer kan den psykologiska behandlingen övergå mot någon variant av kroppspsykoterapi - kanske kroppsinriktad eller kroppsorienterad. Då samtalsterapi kombineras med t ex inre bilder (imaginationer), symboldrama och/eller story-telling, metafor och hypnos kan terapin övergå mot hypnoterapi. Trots att dessa psykoterapiformen beskrivs som icke-verbala ägnas även i dessa fall mycken tid till samtal.)))) 


NÄR ANVÄNDS SAMTALSTERAPI?

Psykoterapi och psykologisk behandling som bygger på samtal kan användas vid de flesta slags psykologisk, existentiell, relationell och känslomässig problematik och relationssvårigheter. Samtalsterapi kan vara verksamt vid såväl ångest som depression, traumatiska erfarenheter, relationssvårigheter och samlevnadsproblem, liksom vid mycket annan psykisk och känslomässig problematik. Psykosomatiska problem finns många gånger som ett inslag i andra slag av problematik så som exempelvis ångest, depression, trauma och vid kriser. Vid personlighetsstörningar, missbruk, neuropsykiatriska symtom, livskriser och alla möjliga former av relationsproblematik kan någon form av psykoterapi och psykologisk behandling genom samtal vara ett verksamt alternativ.

Psykologisk behandling och psykoterapi kan ha som målsättning att genomarbeta aktuell problematik och därigenom hjälpa klienten att åter nå sin tidigare funktionsnivå och ett mer stabilt mående. Detta slags målsättningar kan ofta uppnås under en relativt kort tidsrymd - så som vid kriser eller vid psykoterapi genom korttidspsykoterapi. Målersättningen för psykoterapi och psykologisk behandling kan också vara mer omfattande. Om den psykologiska behandlingen och psykoterapin har som målsättning att bearbeta underliggande problematiska funktionsmönster med ursprung i tidig livserfarenhet tar psykoterapi och psykologisk behandling mestadels längre tid i anspråk.

© IfKP     INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI      RÖRSTRANDSGATAN 50      113 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019