PSYKOLOG STOCKHOLM

Välkommen till  Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi och Uppsala Hypnos & Psykoterapi. Söker du en psykolog i Stockholm? Eller en legitimerad psykoterapeut? Eller söker du kanske en legitimerad psykolog i Uppsala?

Vi finns såväl i Stockholm som i Uppsala.  Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har alla mångårig erfarenhet av olika former av psykoterapi och psykologisk behandling - som  t ex individuella psykoterapier,  parpsykoterapi, familjeterapi. Vi har erfarenhet av många former av psykisk-känslomässig ohälsa så som ångest, depressiva känslor, depression olika former av trauman (post-traumatisk-stress) eller relationssvårigheter - och inte minst s k psykosomatiska besvär.  

PSYKOLOG

Psykolog går igenom en 5-årig grundutbildning vid universitet/högskola. Detta leder till psykologexamen. Efter att  grundutbildningen till psykolog följts av 1 års praktiskt psykologarbete under handledning kan psykologen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. När psykologen fått sitt godkännande hos Socialstyrelsen får psykologen legitimation - och blir därmed s k legitimerad psykolog. Titeln psykolog är skyddad; Enbart personer som gått igenom utbildningen och har erhållit sin legitimation har rätt att kalla sig legitimerad psykolog. Läs mer

PSYKISK OHÄLSA

Psykiska besvär, eller s k psykisk ohälsa, är mycket vanligt förekommande. Den större delen av människorna i västvärlden har själva haft eller har någon anhörig, arbetskamrat eller vän som har eller tidigare haft någon form av psykisk ohälsa. Det uppskattas att närmare hälften av befolkningen i västvärlden någon gång under sin levnadstid går in i en så svår kris eller depression, ett ångesttillstånd eller en stressituation, att de de får behov av kvalificerad, välutbildad, psykoterapeutisk hjälp - t ex i form av psykologisk behandling och psykoterapi med leg psykolog eller leg psykoterapeut. Läs mer

PSYKOTERAPI

Psykoterapi och psykologisk behandling är en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga, relationella och/eller existentiella besvär genom en bearbetning med hjälp av diverse psykologiska metoder. En sådan bearbetning sker genom ett eller flera möten mellan en utbildad psykolog eller psykoterapeut och en klient (en individ, ett par, en familj, en grupp). Läs mer

FORMER AV PSYKOTERAPI

Det finns många olika former av psykoterapi och psykologisk behandling - och även många indelningssätt. Ett sätt är att dela in de olika formerna av psykoterapi och psykologisk behandling utgår från psykoterapeutiska ¨skolbildningar¨ som t ex psykodynamisk psykoterapipsykoanalys,  integrativ  psykoterapi,  humanistisk psykoterapiformer,  interpersonell psykoterapiexistentiell psykoterapi, relationell psykoterapieller kognitiv beteendeterapi (KBT). Andra sätt att är att indela psykologisk behandling och psykoterapi kan vara att man utgår från den ¨enhet¨ som ska gå igenom en psykologisk behandling eller psykoterapi; t ex individuell psykoterapi, parpsykoterapi,  familjeterapi eller gruppsykoterapi, barn- och ungdomspsykoterapi, psykoterapi med unga vuxna osv. Eller så kan man göra indelningen utifrån den typ av psykisk ohälsa som psykoterapiformen avser att bearbeta.

Det finns såväl verbala former, samtalsterapi, som s k icke-verbala former av psykoterapi och psykologisk behandling. Läs mer

OM OSS

Vår mottagning ligger i Vasastan cirka 4 minuters promenad från Karlberg pendeltågstation eller så tar det cirka 8 minuter att gå från S:t Eriksplans tunnelbanestation,

Vi arbetar med de flesta former av psykisk ohälsa. Förutom de mest utbredda former av psykisk ohälsa där psykologiska, känslomässiga, relationella och existentiella problem är starkt framträdande, har vi även en lång och omfattande erfarenhet av sådan psykisk ohälsa där kroppen har blivit starkt påverkad av problematiken; t ex smärta och värk, spänd eller och slapp muskulatur, begränsad eller ångestframkallande andning, sömnbesvär, yrsel och matsmältningsproblem, mage och tarmbesvär (t ex colon irritabilé). Läs mer© IfKP     INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI      RÖRSTRANDSGATAN 50      113 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019