PSYKOLOG

Psykolog går igenom en 5-årig grundutbildning vid universitet/högskola. Detta leder till psykologexamen. Efter att  grundutbildningen till psykolog följts av 1 års praktiskt psykologarbete under handledning kan psykologen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. När psykologen fått sitt godkännande hos Socialstyrelsen får psykologen legitimation - och blir därmed s k legitimerad psykolog. Titeln psykolog är skyddad; Enbart personer som gått igenom utbildningen och har erhållit sin legitimation har rätt att kalla sig legitimerad psykolog.

Psykologutbildningen omfattar vidsträckta kunskapsområden och innefattar förutom kurser i olika former av psykologisk behandling också kurser i statistik, forskning, socialpsykologi, neuropsykologi, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi, perception, pedagogik, testkunskap, utredningsmetodik, organistationsutveckling m m. Utbildningen till psykolog berör, förutom barn- och vuxenpsykiatri, även vitt skilda områden som arbetslivspsykologi, barn- och ungdomspsykologi, vuxenpsykologi och geriatrik, liksom kunskaper som är relevanta för skola och förskola, mödrahälsovård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård m m. Olika universitet och lärosäten har genom åren haft en varierande inriktning på sina respektive psykologutbildningar; Även kursinnehållet har varierat en del. 

Utbildningen i psykologisk behandling har över tid varierat. Under vissa tider och på vissa universitet har utbildningen gett kunskap om såväl psykodynamiska och psykoanalytiska former av psykoterapi och psykologisk behandling likväl som humanistisk terapi och kognitiva terapiformerer, beteendeterapi och KBT eller par- och familjeterapi m m. Under andra tider och på vissa universitet har däremot utbildningen dominerats av en fokusering enbart på en eller ett par av ovanstående psykoterapeutiska inriktningar eller ¨skolor¨- vanligen psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi.

Psykologutbildningen har under senare tid innehållit en s k grundbildning i psykoterapi (tidigare s k steg-I-kompetens). Denna grundutbildning i psykoterapi låg tidigare utanför ramen för psykologutbildningen och den intresserade psykologen var då själv ansvarig för att söka en separat sådan grundutbildning i psykoterapi - s k steg-I-utbildning.

Legitimerad psykolog arbetar inte bara med psykologisk behandling (psykoterapi). Legitimerad psykolog kan även ha sitt arbetsområde inom verksamheter så som forskning, skola, barn- och mödrahälsovård, socialtjänst, arbetsförmedlingens verksamhet, familjerådgivningsverksamhet, organisationsutveckling m m.

Förutom olika specialiseringar inom ovanstående yrkesområden kan en legitimerad psykolog också utbilda sig vidare inom i främst tre generella riktningar: 

▪ specialisering mot att bedriva psykoterapi 

▪ gå igenom Psykologförbundets 3-åriga specialistutbildning

 forskarutbildning med disputation.


Legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut

Legitimerad psykolog kan efter  minimalt 3 års arbete med psykologisk behandling ansöka till en 3-årig påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Under både de tidigare 3 åren och under utbildningsperioden arbetar den legitimerade psykologen under handledning av en erfaren leg psykoterapeut som dessutom genomgått handledarutbildning. I psykologutbildningen ingår ¨grundläggande utbildning i psykoterapi¨ (s k steg-I-utbildning). Denna basala nivå är en förutsättning för vidare studier till psykoterapeut. När leg psykolog slutfört sin 3-åriga påbyggnadsutbildning i psykoterapi kan legitimerad psykolog få legitimation av Socialstyrelsen som legitimerad psykoterapeut. Även titeln legitimerad psykoterapeut är en skyddad yrkestitel.

Andra yrkeskategorier som t ex socionom och leg sjuksköterska, kan bli legitimerad psykoterapeut genom att först gå igenom den  grundläggande psykoterapiutbildning (steg-I). Därefter fortsätter man på motsvarande sätt med 3 års verksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter innan man får påbörja den 3-åriga psykoterapeututbildningen.


Specialist i Psykologi

Legitimerad psykolog kan bli Specialist i Psykologi om denne genomgår Sveriges Psykologiförbunds 3-åriga specialistutbildning. Specialistutbildningen för psykologer utgår från det yrkesområde där den legitmerade psykologen arbetar. Legitimerad psykolog få specialistkompetens inom ett eller flera av följande arbetsområden:

▪ Arbets- och organisationspsykologi

Pedagogisk psykologi

▪ Klinisk psykologi


Forskarutbildning

Forskarutbildning kräver vanligen 4 års heltidsstudier. Forskarutbildningen leder fram till en doktorsexamen och doktorsavhandling (240 p)  eller licentiatexamen (120 p).

© IfKP     INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI      RÖRSTRANDSGATAN 50      113 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019